Obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

Prodávající:
Jana Longaverová
místem podnikání Grohova 2, 602 00 Brno
IČ 88150275
DIČ CZ8355274268
Fakturační adresa je totožná s výše uvedenou adresou prodávajícího.

Korespondenční adresa:
Object Concept Store
Údolní 25, 602 00 Brno

Bankovní spojení pro platby v CZK:
9643049001/5500
IBAN: CZ2155000000009643049001
SWIFT KOD: RZBCCZPP

Bankovní spojení pro platby v EUR:
9643049001/5500
IBAN: CZ2155000000009643049001
SWIFT KOD: RZBCCZPP

1.1         Tyto obchodní podmínky upravují v souladu s ust. § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé z nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.objectstore.cz, a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2         Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká prostřednictvím komunikačních prostředků, které umožňují uzavřít smlouvu bez současné fyzické přítomnosti stran (dále jen „prostředky komunikace na dálku“). Obchodní podmínky tedy dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na adrese www.objectstore.cz (dále jen „webová stránka“) a další související právní vztahy. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, která jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání (pozn. podnikatel – blíže viz ust. § 420 a násl. občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů).

1.3         Veškeré právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím jsou uzavřeny a vznikají v souladu s právním řádem České republiky, přičemž právní vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“).

1.4         Kupující bere na vědomí, že veškeré informace mimo vložených výrobků, obsažené na webových stránkách včetně designu stránek tvoří know-how prodávajícího a je duševním vlastnictvím prodávajícího. Obsah těchto stránek nelze kopírovat, ani jinak distribuovat.

1.5         Právní vztahy jsou uzavírány a tyto obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva je vyhotovena v českém jazyce a lze ji uzavřít v českém jazyce.

1.6         Smlouva je uzavřena až po potvrzení (akceptaci) objednávky kupujícího prodávajícím. Ust. § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije. Prodávající se zavazuje doručit kupujícímu objednané zboží a kupující se zavazuje prodávajícímu objednané zboží uhradit v plné výši. Akceptace (potvrzení) objednávky je provedena prostřednictvím e-mailu, výjimečně může být provedena telefonicky.

2. Uzavření kupní smlouvy

2.1         Veškerá prezentace zboží na webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající nemá povinnost uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

2.2         Webové rozhraní obsahuje seznam zboží a informace o tomto zboží, a to včetně uvedení cen za jednotlivé zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty (DPH) a všech souvisejících poplatků vyjma dopravy a poštovného. Ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít s kupujícím smlouvu za individuálně sjednaných podmínek (pak mají odchylná ujednání v takové smlouvě přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek). Podání objednávky zboží je možné učinit vyplněním a odesláním objednávkového formuláře, případně telefonicky či e-mailem. Podáním objednávky zákazník stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.

2.3         Pro objednání zboží či služby vyplní kupující objednávkový formulář v elektronickém nákupním košíku ve webovém rozhraní internetového obchodu. Objednávkový formulář v elektronickém nákupním košíku obsahuje zejména informace o:

 1. objednávaném zboží,
 2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží,
 3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

2.4         Před podáním objednávky je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil (zadal), a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku podá kupující kliknutím na tlačítko „Objednat“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa zákazníka“).

2.5         Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení podání objednávky (například e-mailem či telefonicky).

2.6         Prodávající je povinen dodat zboží, které si kupující objednal. Této povinnosti je zbaven v případě vyprodání zásob, o čem bude kupující informován.

2.7         Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího po zaplacení celé kupní ceny zboží.

2.8         Kupující má právo objednávku zrušit. Zrušení objednávky může kupující učinit e-mailem na e-mailové adrese: info@objectstore.cz, či telefonicky na tel. číslech +420 728 727 840 . Kupující může bez udání důvodu zrušit svou objednávku před její expedicí. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku kupujícího v případě, že prodávající bude žádat dodatečné potvrzení objednávky a kupující nebude kontaktní a objednávku dodatečně do 48 hodin nepotvrdí, či v případě, že kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.

3. Cena za zboží a platební podmínky

3.1         Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 • Hotovost- při osobním odběru v místech provozovny na adrese Údolní 25, 602 00 Brno, si zboží vyzvedněte, prosím, do 1 týdne od data objednávky, budete telefonicky i e-mailem kontaktováni, že je zboží připraveno;
 • Bankovní převod v ČR – na číslo účtu 9643049001/5500; zboží zasíláme až po obdržení platby, jako variabilní symbol uveďte číslo faktury, jež Vám přijde na Váš e-mail;
 • Bankovní převod na Slovensku- na číslo účtu 9643049001/5500 v EUR; zboží zasíláme až po obdržení platby, jako variabilní symbol uveďte číslo faktury, jež Vám přijde na Váš e-mail  (IBAN CZ2155000000009643049001 )

3.2         Společně s cenou za zboží je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s dodáním zboží. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou za zboží i náklady spojené s dodáním zboží.

3.3         V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 5 kalendářních dnů od uzavření smlouvy, jinak si prodávající vyhrazuje právo objednávku zrušit. V případě objednávky zboží a volby jeho osobního odběru je zboží rezervováno po dobu 7 kalendářních dnů, pokud není do této doby vyzvednuto, je vráceno zpět k prodeji.

3.4         V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby, jinak prodávající nebude schopen platbu identifikovat. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit cenu za zboží splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

3.5         Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky, požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ust. § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

3.6         Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě smlouvy kupujícímu daňový doklad. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty.

3.7         Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

4. Odstoupení kupujícího od kupní smlouvy

4.1         Kupující – spotřebitel má v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14-ti dnů, a to bez udání důvodu a jakékoliv sankce. Tato lhůta běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o

 1. kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,
 2. smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží.

4.2         Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve shora uvedené lhůtě, a to na adresu: Object, Údolní 25, 602 00 Brno. V tomto případě kupující oznámí prodávajícímu, že odstupuje od kupní smlouvy, uvede číslo objednávky, jméno a datum nákupu. V případě takového odstoupení od smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší.

4.3         Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené, neopotřebené a v původním obalu. Obal nesmí být poničený, popsaný, polepený nebo jinak znehodnocený.

4.4         V případě odstoupení od smlouvy dle těchto obchodních podmínek vrátí prodávající kupujícímu nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Vrácení zboží prodávajícímu provádí kupující na vlastní náklady.

4.5         Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

5. Přeprava a dodání zboží

5.1         Dodací lhůta pro dodání zboží běží od potvrzení závazné objednávky kupujícího prodávajícím za předpokladu včasného dodání všech podkladů a informací, které jsou nezbytné pro vyřízení objednávky prodávajícím. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě speciálního (zvláštního) požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

5.2         Zboží je dodáváno balíkem, případně obálkou, a to přepravcem dle volby kupujícího. Objednané zboží bude dle jeho dostupnosti a provozních možností prodávajícího dodáno v co nejkratší době, obvykle do 1-3 pracovních dnů od závazného potvrzení objednávky, nejpozději však do 14 pracovních dnů. V případě delší dodací doby (zboží není momentálně skladem nebo jiné závažné důvody), bude kupující informován a bude s ním konzultována možnost dalšího postupu, případně má poté kupující také právo od smlouvy odstoupit.

5.3         V případě volby platby předem na účet bude kupujícímu zboží rezervováno po dobu 5 kalendářních dnů, pokud není stanoveno jinak. Pokud kupující částku za zboží (kupní cenu) neuhradí, může být objednávka stornována a zboží nabídnuto k dalšímu prodeji. V případě osobního odběru a platbě v hotovosti v místě podnikání prodávajícího činí tato lhůta 7 kalendářních dnů. V případě volby platby předem na účet prodávajícího bude zboží kupujícímu odesláno až po zaplacení celé částky za zboží včetně nákladů spojených s dopravou.

5.4         V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

5.5         Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci a sepsat záznam o porušení zásilky. Bez tohoto může být reklamace kupujícího neúspěšná. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Pokud tedy došlo k viditelnému porušení zásilky nebo vniknutí do zásilky, je nezbytné s přepravcem sepsat záznam o škodě na zásilce. Je nezbytné také co nejdříve kontaktovat prodávajícího telefonicky nebo emailem. V případě nedodržení tohoto postupu není možné žádat dodání chybějícího nebo poškozeného zboží.

6. Platební a dodací podmínky

6.1         Zboží odesílá prodávající obvykle do 1-3 pracovních dnů při platbě dobírkou nebo od obdržení platby, nejpozději do 14 dnů od závazného potvrzení objednávky. Pakliže není možné tuto lhůtu dodržet, bude prodávající kupujícího včas informovat.

6.2         Balné je pro všechny zásilky zdarma.

6.3         Přehled dodacích a platebních způsobů:

 • DPD kurýrní služba – 120 Kč, platba předem bankovním převodem na č.ú. 9643049001/5500 ;
 • Osobní odběr- zdarma, v prostorách provozovny Údolní 25, 602 00 Brno, zboží si vyzvedněte nejpozději do 1 týdne od data objednávky.

7. Práva z vadného plnění

7.1         Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy, zejména občanským zákoníkem, zejména ust. §1914 – §1925, § 2099 – §2117, § 2161 – § 2174.

7.2         Je-li splněno vadně, má kupující práva z vadného plnění.

7.3         Prodávající plní vadně, zejména

 1. poskytne-li předmět plnění, který nemá stanovené nebo ujednané vlastnosti,
 2. neupozorní-li na vady, které předmět plnění má, ač se při takovém předmětu obvykle nevyskytují,
 3. ujistí-li kupujícího v rozporu se skutečností, že předmět plnění nemá žádné vady, anebo že se věc hodí k určitému užívání, nebo
 4. zcizí-li cizí věc neoprávněně jako svoji.

7.4         Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal,

 1. má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 2. se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
 3. věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 4. je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 5. věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.5         Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

7.6         Ustanovení uvedená v předchozím článku se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

7.7         Věc je vadná, pokud nebyla dodána v ujednaném množství, jakosti a provedení. Nejsou-li jakost a provedení ujednány, plní prodávající v jakosti a provedení vhodných pro účel patrný ze smlouvy; jinak pro účel obvyklý. Za vadu se považuje i plnění jiné věci.

7.8         Kupující nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření smlouvy. To neplatí, ujistil-li ho prodávající výslovně, že věc je bez vad, anebo zastřel-li vadu lstivě.

7.9         Kupující věc podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství.

7.10       Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo

 1. na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,
 2. na odstranění vady opravou věci,
 3. na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
 4. odstoupit od smlouvy.

7.11       Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li kupující své právo včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.

7.12       Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci; volba nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady. Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.

7.13       Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí,

 1. došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci,
 2. použil-li kupující věc ještě před objevením vady,
 3. nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo
 4. prodal-li kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující prodávajícímu, co ještě vrátit lze, a dá prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.

7.14       Neoznámil-li kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

7.15       Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Je-li na prodávané věci, na jejím obalu, v návodu připojenému k věci nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze věc použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost.

Toto se však nepoužije

 1. u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
 2. na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním,
 3. u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo
 4. vyplývá-li to z povahy věci.

7.16       Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

7.17       Práva z vadného plnění nelze vztahovat na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním ani na poškození v důsledku manipulace vedoucí k poškození výrobku, nejčastěji pádu apod.

 8. Reklamační řád

8.1         Reklamační řád vychází z platné a účinné legislativy – zejména z ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a vztahuje se na věci, u nichž jsou uplatňována práva zákazníka z vadného plnění (dále jen „reklamace“).

8.2         Kupující věc podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství.

8.3         Práva z vadného plnění jsou upravena v čl. VII těchto obchodních podmínek.

8.4         Neoznámil-li kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy. Neoznámil-li kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci. K těmto soud přihlédne jen k námitce prodávajícího, že vada nebyla včas oznámena. Prodávající však nemá právo na námitku, je-li vada důsledkem skutečnosti, o které prodávající v době odevzdání věci věděl nebo musel vědět.

8.5         Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Je-li na prodávané věci, na jejím obalu, v návodu připojenému k věci nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze věc použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost. Toto se však nepoužije

 1. u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
 2. na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním,
 3. u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo
 4. vyplývá-li to z povahy věci.

8.6         Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění. Prodávající má povinnosti z vadného plnění nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce. V potvrzení uvede i své jméno, sídlo a identifikující údaj, popřípadě i další údaje potřebné ke zjištění jeho totožnosti. Je-li to potřebné, vysvětlí prodávající v potvrzení srozumitelným způsobem obsah, rozsah, podmínky a dobu trvání své odpovědnosti i způsob, jakým lze uplatnit práva z ní plynoucí. V potvrzení prodávající zároveň uvede, že další práva kupujícího, která se ke koupi věci vážou, nejsou dotčena. Nesplnění těchto povinností není na újmu platnosti potvrzení. Nebrání-li tomu povaha věci, lze toto potvrzení nahradit dokladem o zakoupení věci obsahujícím uvedené údaje.

8.7         Ujednají-li prodávající a kupující zkrácení doby pro uplatnění práv z vadného plnění, nepřihlíží se k takovému ujednání. To neplatí, pokud strany zkrátily tuto dobu na polovinu zákonné doby při koupi již použitého spotřebního zboží; ujednaly-li si zkrácení větší, platí za ujednanou polovina zákonné doby.

8.8         Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

8.9         Práva z vady se uplatňují u prodávajícího.

8.10       Prodávající je povinen přijmout reklamaci ve svém provozovně. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje; dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy.

8.11       Pro reklamaci kupující prodávajícího kontaktuje písemně dopisem na adrese Object, Údolní 25, 602 00 Brno, telefonicky (tel. +420 728 727 840), e-mailem (info@objectstore.cz), nebo osobně na adrese Údolní 25, 602 00 Brno.

8.12       Za situace, kdy je potřeba zboží zaslat prodávajícímu, si kupující ve vlastním zájmu vede tak, aby bylo zboží důkladně zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu (a to včetně veškerého příslušenství) a označí zásilku příslušnými symboly.  Zboží k reklamaci zašle kupující na adresu Object, Údolní 25, 602 00 Brno.

8.13       Součástí reklamace je přiložení jakéhokoliv dokladu o koupi a popis závady. Po vyřízení reklamace bude prodávající kupujícího nejčastěji telefonicky, e-mailem, případně dopisem kontaktovat. Zboží není možné poslat na dobírku; v takovém případě nebude přijato.

8.14       Prodávající může poskytovat zdarma k nákupu dárky. Na tyto dárky se nevztahují žádná práva spotřebitele.

8.15       Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu zboží, funkčních vlastností a z neodborného používání zboží, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací.

 9. Výměna zboží

9.1         Zboží, které Vám nevyhovuje nebo není, úplně podle Vašich představ Vám rádi vyměníme. V souladu se zákonem má zákazník právo vyměnit zboží do 14 dní od převzetí zboží. Zboží, které chcete vyměnit zašlete nepoškozené, neopotřebené a v původním obalu na adresu: Object, Údolní 25, 602 00 Brno spolu s kopií faktury a průvodním dopisem.

 10. Ochrana osobních údajů

10.1       Ochrana osobních údajů kupujícího je poskytována dle platné legislativy, zejména v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

10.2       Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a případně firma, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, případně adresa pro doručení, pokud se liší od adresy bydliště (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

10.3       Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy. Neuvede-li kupující jinou možnost, souhlasí také se zpracováním osobních údajů prodávajícím a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

10.4       Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu, případně při registraci, ve svém uživatelském účtu) uvádět správně a pravdivě, prodávající nenese náklady spojené s uvedením chybných osobních údajů (zejména jména a adresy) kupujícím.

10.5       Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám. Daňové doklady však mohou být předány subjektům, které jsou oprávněny tyto doklady kontrolovat (správce daně apod.).

10.6       Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou, a to až do doby vyjádření písemného nesouhlasu kupujícího s jejich zpracováním. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

10.7       Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího. Tento souhlas je možné kdykoli písemně odvolat na e-mailové adrese info@objectstore.cz či dopisem zaslaným na adresu místa provozovny prodávajícího.

10.8       Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je na webovém rozhraní možné učinit nákup zboží a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies do počítače kupujícího, může kupující souhlas dle předchozí věty kdykoliv odvolat.

10.9       Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

11. Závěrečná ustanovení

11.1       Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak smluvní strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

11.2       Kupní smlouva je uzavřena a obchodní podmínky vyhotoveny v českém jazyce.

11.3       Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky (webového rozhraní) nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

11.4       Prodávající upozorňuje kupujícího, že informace na webových stránkách (webovém rozhraní) jsou zčásti přebírány od třetích stran, mohou obsahovat věcné a technické nepřesnosti či typografické chyby a mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění. Prodávající může kdykoliv bez předchozího upozornění změnit produkty a služby popsané na svých stránkách a negarantuje věcnou správnost jejich obsahu.

11.5       Objednávkou zboží na internetovém obchodě kupující souhlasí s těmito obchodními podmínkami. Provozovatel je oprávněn k činnostem souvisejícím s provozem internetového obchodu na základě živnostenských oprávnění. Uzavřené kupní smlouvy jsou archivovány prodávajícím v elektronické podobě a nejsou přístupné.

11.6       Ceny u zboží v akci (akční zboží) platí do vyprodání zásob tohoto akčního zboží.

11.7       Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu.

11.8       V případě, že by některé ustanovení těchto obchodních podmínek bylo z jakýchkoliv důvodů neplatné nebo neúčinné, nezpůsobuje tato skutečnost neplatnost nebo neúčinnost ostatních částí obchodních podmínek nebo kupní smlouvy. Změny obchodních podmínek nebo kupní smlouvy mohou být činěny pouze písemně, změněné obchodní podmínky jsou účinné dnem jejich zveřejnění.

11.9       Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1. března 2018.